Julius Fučík k odkazu vlastenky Boženy Němcové

Julius Fučík k odkazu vlastenky Boženy Němcové
19.únor 2023

Spojoval je boj za ideály sociálně spravedlivé společnosti. Spojovalo je i úsilí o osvobození člověka z měšťáckých pout. A v neposlední řadě je spojovalo i určité rebelství v temných dobách nesvobody a krize českého národa. Božena Němcová za bachovského absolutismu, Julius Fučík za nacistického protektorátního temna. A přeci jejich odvaha žít otevřeně, svobodně a plně, i v dobách odnárodnění a spoutání, tryská na povrch světa jako ona živá voda.

Julius Fučík k odkazu vlastenky Boženy Němcové

Spojoval je boj za ideály sociálně spravedlivé společnosti. Spojovalo je i úsilí o osvobození člověka z měšťáckých pout.

A v neposlední řadě je spojovalo i určité rebelství v temných dobách nesvobody a krize českého národa.

Božena Němcová za bachovského absolutismu, Julius Fučík za nacistického protektorátního temna.

A přeci jejich odvaha žít otevřeně, svobodně a plně, i v dobách odnárodnění a spoutání, tryská na povrch světa jako ona živá voda.

Jako život sám ve své nejvlastnější podstatě, život prýštící zázračným pramenem touhy po štěstí.

Julius Fučík viděl v největší vlastence 19. století především ženu, která neměla potřebu konkurovat mužům. Nespatřoval feministku v dnešním slova smyslu, nýbrž ženu, jež se ze své přirozenosti a autentičnosti nejvíc toužila vymanit z oněch pout měšťáckých okovů.

Ženu toužící plně rozvinout své ženství. Ženu hledající harmonii. Ideál harmonického soužití mezi lidmi, daný rovností raně křesťanskou a raně socialistickou, nebyl dodnes překonán žádným jiným společenským paradigmatem, ba stává se - zvláště nyní - znovu aktuálnějším, snad ještě víc než kdy jindy...

Julius Fučík nazval literární stať o Boženě Němcové přívlastkem BOJUJÍCÍ. Nemýlil se. Česká vlastenka statečně bojovala za lidskou důstojnost druhých, za bytostné právo na emancipaci neprivilegovaných vrstev. Činila tak pevně a rozhodně, ač ona sama musela, pod tíhou pomluv a finančních poměrů, nejednou obětovat důstojnost vlastní. Častokrát byla zrazena a podvedena.

Nikdy však Božena Němcová nezradila svůj ideál bratrství, kolektivní ideál lidství a vlastní hluboké přesvědčení o sociální spravedlnosti. Nikdy se nezpronevěřila svému národu a své touze po lásce. Nikdy neopustila národní myšlení a nikdy nevzdala sen o solidárním společenství, jemuž věřila a v nějž bytostně doufala.

Vždyť i dějiny naší kultury, literatury a řeči jsou dějinami vlasteneckých levicových idejí. A jak ostatně přiznává i sám profesor Masaryk, pohyb dějin se uskutečňuje ve své přirozenosti a životadárnosti směrem k levicovému cítění a k socialismu. I skutečná svoboda, je-li svobodou ve své podstatě, vychází z čistoty harmonických vztahů a ze sociálního smíru mezi lidmi. Lidmi vzájemně se milujícími a sobě si rovnými.

Návrat k trvalým hodnotám vlasteneckého a tradičně konzervativního socialismu tak osobně považuji za největší průsečík, kterým oba zmiňovaní velikáni literatury, tvůrci kultury emancipujícího se člověka, promlouvají k dnešku.

A promlouvají hlasem stále živým a hlasem nanejvýš pravdivým. Vždyť skutečné umění pramení ze života a do života zpět znovu ústí...

A právě tím jej činí, tak jako řeka poznání, životem naplněným!

Mgr. Marek Adam 1. místopředseda Aliance národních sil - České mírové fórum

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“